Njoftim për eskpertë

Organizata Open Doors ka nisur zbatimin e projektit “A caravan for social challenges! A Caravan for your empowerment!” si pjesë e skemës së granteve të dhena nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit ne kuader te projektit "Shoqeria Civile Kunder Ekstremizmit te Dhunshem",

mbeshtetur financiarisht nga Komisioni Europian ne Shqiperi.

Ky projekt synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të komuniteteve lokale, shkollave dhe organziatave të shoqërisë civile në Bashkinë e Cërrikut, për parandalimin shfaqeve të radikalizimit dhe dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Në kuadër të zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të veprimtarive të parashikuara për zbatimin e këtij projekti, organziata Open Doors synon të identifikojë një kandidat të përshtatëshëm si ekspertë, i/e cila do të assistojë në implementin dhe përmbushjen me eficence dhe cilësi të objektivave dhe rezultateve të projektit.

Të interesuarit janë të lutur që brenda datës 13 Shkurt 2017 të dërgojnë CV, një përmbledhje të shkurtër për eksperiencat që kanë patur lidhur me temën e mësiperme në adresen e emailit: opendoors_center@yahoo.com

Njoftim për trainerë!

Organizata OPEN DOORS ka nisur zbatimin e projektit  “A caravan for social challenges! A Caravan for your empowerment!” si pjesë e skmës së granteve të dhena nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit ne kuader te projektit "Shoqeria Civile Kunder Ekstremizmit te Dhunshem", mbeshtetur financiarisht nga Komisioni Europian ne Shqiperi.

Ky projekt synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të komuniteteve lokale, shkollave dhe organziatave të shoqërisë civile në Bashkinë e Cërrikut, për parandalimin shfaqeve të radikalizimit dhe dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Në kuadër të zbatimit të  e këtij projekti, organziata Open Doors synon të identifikojë dy trainere të cilët do të trajnojnë mësuesit e shkollave 8 vjecare dhe te mesme të Bashkisë së Cerriku në cështjet e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit per nje periudhe kohore prej 4 ditesh.

Kursi i trajnimit do të lehtësohet nga dy trajnerë. Trajnuesit do të kenë si pjesë të punës së tyre.

  1. Te përgatisin temat/ modulet e trajnimit/ agendën  mbi të cilat do të trajnojnë pjesëmarrësit në përputhje me temën.
  2. Të sigurojnë metodologji dhe teknika për një pjesëmarrje active të target grupit të synuar me qëllim zhvillimin e një kursi trajnimi cilësor.
  3. Përdorimi i resurseve kombëtare dhe ndërkombëtare , si psh. Manualet e  Këshillit të Evropës dhe SALTO YOUTH, etj gjatë trainimit.
  4. Të aftësojnë pjesëmarrësit për të përdorur njohuritë e mara gjatë trainimit gjatë punës me koleget e tyre nëpër shkolla si dhe nxënësit , familjet dhe komunitetin.
  5. Koordinim dhe bashkepunim me staffin e Qendres OPEN Doors

Të interesuarit janë të lutur që brenda datës 28 Prill 2018  të dërgojnë CV, një përmbledhje të shkurtër për eksperiencat që kanë patur lidhur me temën e mësiperme në adresen e emailit: opendoors_center@yahoo.com

About OPEN DOORS

The “Open Doors” Center aims to provide its contribution to the creation and strengthening of bridges of cooperation in the fields of culture, social and economic development between civil society’s organizations within Euro- Mediterranean Region.

Latest News

06 May 2018
22 April 2018
22 April 2018
22 April 2018

Contact

  + 355 42 2245552

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Rr. "Frederik Shiroka", Pallatet Hoxholli, base floor, Tirana, Albania

Follow us